Odwiedź nas

 

A: Grunwaldzka 519c/2

62-064 Plewiska

T: 509 309 343

E: biuro@mwpodatki.pl

Copyright 2014 Marta Włudarczak

Tworzenie stron internetowych Warszawa

 

Biuro Rachunkowe

48 509 309 343

RZETELNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ

WSZECHSTRONNOŚĆ

FACHOWOŚĆ 

Co nas wyróżnia?

AKTUALNOŚCI

17 października 2021
MF doprecyzował w interpretacji ogólnej katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Podatnicy, którzy
17 października 2021
Emeryci oprócz pobieranej z ZUS emerytury często otrzymują z zakładu również inne
ZUS w razie wykonywania kilku zleceń jednocześnie
08 września 2016

W razie wykonywania przez tę samą osobę kilku umów zlecenia u różnych płatników, przy ustalaniu czy umowa zlecenia zawarta jako kolejna będzie stanowiła tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych istotne jest, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu z pierwszej umowy lub łączna podstawa wymiaru tych składek z poprzednich umów zlecenia (jeśli jest ich w danym miesiącu kilka) wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Tak stwierdził Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji z dnia 27 lipca 2016 r., znak: WPI/200000/43/787/2016.

 

 

           Podmiot, który wystąpił o wydanie interpretacji zawarł ze zleceniobiorcą umowę zlecenia, z której wynagrodzenie (liczone stawką godzinową) będzie wypłacane kwartalnie, w ostatnim miesiącu danego kwartału. Jednocześnie wykonuje on już dwie umowy zlecenia w dwóch różnych firmach. Z pierwszej umowy otrzymuje wynagrodzenie miesięczne ustalane jako iloczyn liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu i określonej w umowie stawki godzinowej, z której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom (społecznym).

 

Natomiast z drugiej umowy otrzymuje wynagrodzenie kwartalne stanowiące iloczyn liczby godzin świadczonych usług w danym kwartale oraz ustalonej stawki godzinowej i również podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno -rentowym. Według wnioskodawcy zawarta umowa zlecenia nie będzie stanowiła dla zleceniobiorcy tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno -rentowych w ostatnim miesiącu kwartału (tj. miesiącu wypłaty wynagrodzenia), jeśli w miesiącu tym jego łączny oskładkowany przychód z pierwszej i drugiej umowy zlecenia osiągnie kwotę co najmniej minimalnej płacy (w 2016 r. - 1.850 zł).

 

ZUS zgodził się z jego stanowiskiem. Organ rentowy wskazał, że przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek dla celów określenia obowiązku ubezpieczeń społecznych w sytuacji jednoczesnego wykonywania przez zleceniobiorcę kilku umów zlecenia, należy uwzględnić wysokość oskładkowanego przychodu osiągniętego przez niego w danym miesiącu. Dokonuje się tego według kolejności zawarcia poszczególnych umów.

 

W analizowanym przypadku z tytułu umowy zawartej z wnioskodawcą, w miesiącu wypłaty wynagrodzenia (tj. ostatnim miesiącu kwartału) zleceniobiorca nie będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, jeżeli z tytułu pierwszej albo drugiej umowy lub obu tych umów łącznie zleceniobiorca uzyska przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Gdyby jednak w miesiącu wypłaty wynagrodzenia z trzeciej umowy zlecenia przychód z pierwszej lub drugiej umowy zlecenia albo obu tych umów łącznie był niższy niż minimalna płaca, wtedy taką wypłatę wnioskodawca również musiałby oskładkować.