Odwiedź nas

 

A: Grunwaldzka 519c/2

62-064 Plewiska

T: 509 309 343

E: biuro@mwpodatki.pl

Copyright 2014 Marta Włudarczak

Tworzenie stron internetowych Warszawa

 

Biuro Rachunkowe

48 509 309 343

RZETELNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ

WSZECHSTRONNOŚĆ

FACHOWOŚĆ 

Co nas wyróżnia?

AKTUALNOŚCI

17 października 2021
MF doprecyzował w interpretacji ogólnej katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Podatnicy, którzy
17 października 2021
Emeryci oprócz pobieranej z ZUS emerytury często otrzymują z zakładu również inne
Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej
31 marca 2016

Opłacanie składki zdrowotnej jest obowiązkowe. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. W niektórych przypadkach składki zdrowotnej opłacać nie trzeba.

 

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również osoby z nimi współpracujące mają obowiązek opłacania kilku rodzajów składek. Składają się na nie:

 

  • składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe,wypadkowe)
  • składki na Fundusz Pracy oraz
  • składka zdrowotna.

 

Wiedza na temat możliwości uniknięcia lub obniżenia dwóch pierwszych rodzajów składek (ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) jest dość powszechna. Składek tych nie płacimy w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeń (np. z umową o pracę). Składki w obniżonej wysokości płacą natomiast początkujący przedsiębiorcy, którzy działalność gospodarczą prowadzą krócej niż 2 lata.

 

W obu wymienionych powyżej przypadkach nie możemy jednak uniknąć płacenia składki zdrowotnej. Ten składnik daniny na rzecz ZUS jest obowiązkowy, a przedsiębiorca nie ma nawet możliwości jego obniżenia.

 

Wysokość składki zdrowotnej jest stała i jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Wysokość składki zdrowotnej stanowi 9% tak ustalonej podstawy.

Istnieją jednak grupy osób, które nie mają obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

 

Emeryt i rencista

 

Pierwszą grupą osób zwolnionych z opłacania składki zdrowotnej są osoby prowadzące działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które mają ustalone prawo do emerytury lub renty. Osoby takie muszą jednak spełniać dwa dodatkowe warunki, tj.:

  • Świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz

  • Miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwotyemerytury minimalnej lub podatek dochodowy rozliczany jest w formie karty podatkowej.

Co istotne, oba wymienione wyżej warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Składki zdrowotnej nie zapłaci zatem emeryt, który otrzymuje niską emeryturę a miesięczny przychód z jego działalności nie przekracza połowy najniższej emerytury, jak również emeryt z niskim świadczeniem rozliczający dochody firmy w formie karty podatkowej.

 

Przedsiębiorca na urlopie macierzyńskim

 

Co do zasady, osoby prowadzące działalność gospodarczą zwolnione są z opłacania składek ZUS w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego. Zwolnienie to dotyczy jednak tylko składek na ubezpieczenie społeczne. Nie dotyczy zaś składki zdrowotnej. Oznacza to, że w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przedsiębiorca musi nadal opłacać pełną składkę zdrowotną.

 

Do końca 2015 roku identyczne zasady obowiązywały również w przypadku wszystkich kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim. Sytuacja zmieniła się od stycznia 2016 roku. Od tego momentu, kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie muszą opłacać składki zdrowotnej w okresie trwania urlopu macierzyńskiego. Jest jednak jeden warunek: Zwolnienie to dotyczy jedynie tych kobiet, które pobierają zasiłek macierzyński w kwocie nie wyższej niż kwota tzw. świadczenia rodzicielskiego (które obecnie wynosi1000 zł netto). Jeśli zasiłek macierzyński jest wyższy od tej kwoty, zwolnienie ze składki zdrowotnej nie przysługuje.

 

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przysługuje niezależnie od tego z jakiego tytułu nabyte zostało prawo do zasiłku macierzyńskiego. Kobietom, które prowadzą działalność gospodarczą, ale prawo do zasiłku nabyły z innego tytułu (np. z etatu), również przysługuje zwolnienie z opłacania "firmowej" składki zdrowotnej.

 

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej, na takich samych zasadach, przysługuje również osobom współpracującym przy prowadzeniu działalności gospodarczej. 

 

Osoby niepełnosprawne

 

Składki zdrowotnej nie muszą również płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednak i w tym przypadku musi być spełniony dodatkowy warunek. Składki zdrowotnej nie zapłacą bowiem jedynie te osoby, których miesięczny przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 50% kwoty emerytury minimalnej. Składki zdrowotnej nie zapłaci również osoba niepełnosprawna, która rozlicza się w formie karty podatkowej.

Co ważne, w przypadku wszystkich opisanych powyżej grup (emeryci i renciści, kobiety na urlopie macierzyńskim oraz osoby niepełnosprawne), brak obowiązku opłacania składki zdrowotnej nie powoduje utraty prawa do ubezpieczenia. Osoby te nadal podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu (choć nie płacą składki) i mogą cały czas korzystać z publicznych świadczeń zdrowotnych.

 

Wspólnik spółki kapitałowej

 

Osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o. lub spółki akcyjnej nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W celu uniknięcia opłacania składek, osoba prowadząca dotychczas jednoosobową działalność gospodarczą, może więc zmienić formę prowadzenia tej działalności.

 

Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie z opłacania składek (w tym składki zdrowotnej) przysługuje jedynie wspólnikom wieloosobowej spółki. Osoba będąca jedynym wspólnikiem (posiadająca 100% udziałów) jest traktowana tak samo jak osoba prowadząca działalność gospodarczą, a co za tym idzie, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

W celu uniknięcia składek, należałoby więc zarejestrować spółkę, której właścicielami będą co najmniej 2 osoby (mogą to być np. żona i mąż). Wówczas, obaj wspólnicy nie mają obowiązku odprowadzania żadnych składek do ZUS.

 

Należy jednak pamiętać, iż - w przeciwieństwie do dwóch poprzednich przypadków - wspólnik spółki kapitałowej nie opłacający składek, nie podlega ubezpieczeniom. W związku z tym osobie takiej nie przysługuje prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych.

 

Rozwiązaniem tego problemu może być zapewnienie sobie ubezpieczenia z innego tytułu. Pełen zakres świadczeń zdrowotnych uzyskujemy bowiem np. poprzez zawarcie dodatkowej umowy zlecenia na dowolnie niską kwotę.

Innym sposobem na korzystanie z usług publicznej służby zdrowia jest dopisanie się do ubezpieczenia członka najbliższej rodziny. Przykładowo, żona pracująca na umowie o pracę i podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom, może dopisać do swojego ubezpieczenia męża, który nie podlega ubezpieczeniom jako właściciel spółki z o.o. W takim przypadku oboje będą mogli korzystać z usług publicznej służby zdrowia na podstawie ubezpieczenia żony.

 

Źródło:  www.zus.pox.pl