Odwiedź nas

 

A: Grunwaldzka 519c/2

62-064 Plewiska

T: 509 309 343

E: biuro@mwpodatki.pl

Copyright 2014 Marta Włudarczak

Tworzenie stron internetowych Warszawa

 

Biuro Rachunkowe

48 509 309 343

RZETELNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ

WSZECHSTRONNOŚĆ

FACHOWOŚĆ 

Co nas wyróżnia?

AKTUALNOŚCI

17 października 2021
MF doprecyzował w interpretacji ogólnej katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Podatnicy, którzy
17 października 2021
Emeryci oprócz pobieranej z ZUS emerytury często otrzymują z zakładu również inne
Wzrost minimalnej płacy - skutki w składkach ZUS
28 listopada 2016

Od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Zmiana jego wysokości ma swoje odzwierciedlenie w składkach ubezpieczeniowych naliczanych za niektóre osoby do ZUS. Kwota tego wynagrodzenia określa bowiem najniższą podstawę wymiaru składek społecznych osób zatrudnionych na etacie, osób prowadzących działalność gospodarczą. W oparciu o nią ustala się również minimalną granicę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pełnoetatowych pracowników przebywających na urlopie wychowawczym. Ponadto na jej podstawie pracodawca ustala obowiązek (bądź jego brak) opłacania składki na Fundusz Pracy za niektórych ubezpieczonych.

 

 

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r.

 

Od 1 stycznia 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie mogła być niższa od kwoty 2.000 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456). W 2016 r. minimalna pensja pełnoetatowego pracownika wynosi 1.850 zł. W stosunku zatem do obecnej jej wysokości w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe o 150 zł (2.000 zł - 1.850 zł).

Należy zwrócić jednocześnie uwagę, że od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.000 zł będzie obowiązywać wszystkich pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatem od 1 stycznia 2017 r. osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w okresie jej pierwszego roku pracy otrzyma 100% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym okresie. Ustawodawca uchylił bowiem art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który obecnie dopuszcza obniżenie wysokości wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy do 80% minimalnej płacy w danym roku kalendarzowym.

 

Wyższa pensja to wyższe składki ZUS:

 

» pracowników

 

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokość podstawy wymiaru składek ZUS osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Zwiększenie jego kwoty automatycznie wiąże się bowiem z podwyższeniem podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych takich osób. To z kolei przekłada się na wzrost zobowiązań pracodawców z tytułu tych składek wobec ZUS (a także wyższe kwoty składek, które będzie finansował pracownik z własnych środków).

W 2017 r. za pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnych stawek pracodawca zobowiązany będzie w każdym miesiącu kalendarzowym opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i FGŚP (zakładając, że jest zobowiązany do opłacania składek na te Fundusze) od kwoty 2.000 zł. W konsekwencji wyższą kwotę składek na poszczególne ubezpieczenia będzie finansował - jako płatnik składek - z własnych środków. W 2016 r. za pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzanego na poziomie minimalnej płacy (tj. 1.850 zł) pracodawca, który zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, ma obowiązek opłacać co miesiąc do ZUS (finansowane przez niego) składki ubezpieczeniowe oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP i FGŚP) w wysokości 381,29 zł. Od 1 stycznia 2017 r. składki te wzrosną do kwoty 412,20 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku pracodawca będzie musiał zapłacić za pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy co miesiąc do ZUS o 30,91 zł więcej niż w tym roku. W skali całego roku będzie to kwota 370,92 zł. Zakładając oczywiście, że od przyszłego roku nie zmienią się stopy procentowe składek ubezpieczeniowych.

Podobnie będzie w przypadku składek ubezpieczeniowych finansowanych przez pracownika, z jego własnych środków. Osoba wynagradzana na poziomie minimalnej płacy (czyli 1.850 zł) w 2016 r. miesięcznie finansuje składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną w kwocie 397,31 zł. Natomiast w 2017 r. z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę (do wysokości 2.000 zł) składki na wskazane ubezpieczenia będzie miesięcznie finansować w kwocie 429,52 zł. Zatem w przyszłym roku pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w każdym miesiącu będzie finansował składki ZUS w kwocie wyższej o 32,21 zł w porównaniu do 2016 r. W konsekwencji w skali całego 2017 r. będzie to kwota 386,52 zł.

 

» osób przebywających na urlopie wychowawczym

 

Wzrost od 1 stycznia 2017 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia do wysokości 2.000 zł wiąże się także z podwyżką najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno -rentowe dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przebywających na urlopie wychowawczym, których wynagrodzenie ustalone jest na poziomie minimalnej płacy.

Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy korzystającego z takiego urlopu podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. nie może być niższa od obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 2.000 zł. Do końca 2016 r. wysokość tej podstawy wymiaru dla takich osób wynosi 1.850 zł (lub 1.480 zł dla pracownika w I roku pracy).

Natomiast dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, korzystającego z urlopu wychowawczego, minimalna podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, ustalona proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i nie niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia (w 2016 r. wynosi ona 1.387,50 zł, tj. 75% z kwoty 1.850 zł). Od 1 stycznia 2017 r. podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych takiej osoby nie będzie mogła być niższa od kwoty 1.500 zł (tj. 75% z kwoty 2.000 zł).

Przypomnijmy, że osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym, podlega z tego tytułu:

 

  • obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - jeśli nie ma innych tytułów do tych ubezpieczeń oraz nie ma prawa do emerytury lub renty,
     
  • obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu - gdy nie ma innego tytułu do tego ubezpieczenia.
  •  

Osoba taka nie podlega natomiast pozostałym ubezpieczeniom społecznym, tj. chorobowemu i wypadkowemu.

 

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Przy czym dla tych pracowników ustawodawca wskazał, że tak ustalona podstawa wymiaru składek nie może być:

 

  • niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz
     
  • wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Wynika to z art. 18 ust. 5b i 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

» początkującego przedsiębiorcy

 

Przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru (o której mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) opłaca je od kwoty, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla takiego przedsiębiorcy najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ewentualnie chorobowe) w każdym miesiącu 2017 r. wynosić będzie 600 zł (tj. 30% z 2.000 zł). Od tej więc kwoty powinien on w przyszłym roku naliczać za siebie składki na te ubezpieczenia. W efekcie w przyszłym roku taki przedsiębiorca opłaci za siebie w każdym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru w kwocie wyższej o 45 zł w stosunku do obecnie obowiązującej jej wysokości, tj. 555 zł (czyli 30% z kwoty 1.850 zł).

Dla porównania w 2016 r. przedsiębiorca korzystający z omawianej preferencji miesięcznie reguluje składki społeczne (łącznie z chorobową) za siebie w wysokości 176,33 zł. W 2017 r. opłacać je będzie w każdym miesiącu w kwocie 190,62 zł, tj. wyższej o 14,29 zł. W stosunku więc do 2016 r. - za cały 2017 r. - zapłaci je w kwocie wyższej o 171,48 zł (2.287,44 zł - 2.115,96 zł). Dla wszystkich powyższych wyliczeń przyjęto, iż obowiązującą przedsiębiorcę stopą procentową składki wypadkowej jest 1,80%.

 

Składka na Fundusz Pracy

 

Zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę nie pozostaje bez wpływu na składkę na Fundusz Pracy. Obowiązek jej opłacania za ubezpieczonych uzależniony jest bowiem od wysokości osiąganego przez nich oskładkowanego wynagrodzenia. Jeżeli w miesiącu osiąga ono poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. - 1.850 zł lub 1.480 zł, a w 2017 r. - 2.000 zł), wówczas istnieje obowiązek opłacania za nich składki na ten Fundusz. Składkę na FP ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (bądź 80% tego wynagrodzenia dla pracownika w I roku pracy - tylko do końca 2016 r.).

Obowiązek opłacania składki na FP dotyczy m.in. pracodawców zatrudniających m.in. pracowników, niektórych zleceniobiorców.

Warto dodać, że w przypadku, gdy firma wypłaca pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc na początku kolejnego miesiąca (np. za grudzień 2016 r. do 5 stycznia 2017 r.), to przy ustalaniu istnienia obowiązku naliczenia za nich składek na FP w styczniu 2017 r. nie należy przyjmować kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującej w nowym roku. W takiej sytuacji przyjmuje się kwotę wynagrodzenia minimalnego obowiązującą w miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie (tu: z grudnia 2016 r.)

 

Tabela 1. Składki ZUS finansowane przez pracodawcę i pracownika
  2016 r. 2017 r. Wzrost o:
Wynagrodzenie pracownika w kwocie 1.850 zł 2.000 zł 150 zł
składki ZUS (w tym na FP i FGŚP) finansowane przez pracodawcę, w tym: 381,29 zł 412,20 zł 30,91 zł
- emerytalna: 9,76%
180,56 zł 195,20 zł 14,64 zł
- rentowe: 6,5%
120,25 zł 130 zł 9,75 zł
- wypadkowa: 1,80%*
33,30 zł 36 zł 2,70 zł
- FP: 2,45%
45,33 zł 49 zł 3,67 zł
- FGŚP: 0,10%
1,85 zł 2 zł 0,15 zł
składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, w tym: 253,64 zł 274,20 zł 20,56 zł
- emerytalna: 9,76%
180,56 zł 195,20 zł 14,64 zł
- rentowe: 1,5%
27,75 zł 30 zł 2,25 zł
- chorobowa: 2,45%
45,33 zł 49 zł 3,67 zł
podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 1.596,36 zł 1.725,80 zł 129,44 zł
składka zdrowotna: 9% 143,67 zł 155,32 zł 11,65 zł
* Przyjęto, że obowiązująca pracodawcę stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,80%.

 

 

 

Tabela 2. Składki społeczne początkującego przedsiębiorcy

 

 

Podstawa wymiaru
składek społecznych
2016 r. 2017 r. Wzrost o 
555 zł 600 zł 45 zł

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.)

 

 

Żródło: GOFIN